การประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพโลกของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2566

          เมื่อวันพุธที่ 26 กรกฎาคม 2566 นายแพทย์ณรงค์ อภิกุลวณิช รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานการประชุมผู้รับผิดชอบงานด้านสุขภาพโลกของกระทรวงสาธารณสุข ครั้งที่ 4/2566 ในรูปแบบผสมผสาน ณ ห้องประชุมสุชน 1 – 2 ชั้น 2 อาคารสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ (สช.)

          ในครั้งนี้ สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่งประเทศ (IHPP) โดยแผนงาน CCS-EnLIGHT ได้รายงานข้อมูลความร่วมมือด้านต่างประเทศของหน่วยงาน ซึ่ง IHPP เป็นหน่วยงานวิจัยด้านนโยบายและระบบสุขภาพของประเทศไทย มีเป้าหมายในการแก้ไขและพัฒนาระบบบริการสุขภาพของประเทศไทย ผ่านการสร้างองค์ความรู้ และหลักฐานทางนโยบายด้านสุขภาพ การมีส่วนร่วมและผู้กำหนดนโยบายของประเทศไทย รวมถึงเชื่อมโยงการทำงานกับนานาชาติ โดยองค์กรมีการทำงานด้าน Global Health หลายส่วนด้วยกัน

          1. งานด้านวิชาการ ที่ได้การทำวิจัยในด้านระบบบริการสุขภาพและปัจจัยด้านสุขภาพ

          2. การพัฒนาขีดความสามารถของผู้ที่ทำงานด้านสุขภาพโลก เพื่อให้ผู้ที่ทำงานด้านสุขภาพโลกได้เพิ่มพูนทักษะและความรู้ที่สำคัญด้านสุขภาพโลก และเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนประเด็นสุขภาพของประเทศไทยในเวทีระดับโลก จัดอบรมหลักสูตร Global Health Diplomacy workshop เพื่อเตรียมความพร้อมแก่คณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วม WHA และผู้สนใจด้านสุขภาพโลก

          3. มีส่วนร่วมในการผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายด้านสาธารณสุขในเวทีโลก ในเรื่องของ หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า รวมถึงจัดประชุมหารือท่าทีของประเทศไทย และสนับสนุนคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมประชุม Intergovernmental Negotiating Body หรือ INB เพื่อจัดทำอนุสัญญา ข้อตกลง หรือตราสารระหว่างประเทศอื่น ๆ ขององค์การอนามัยโลก ด้านการป้องกัน การเตรียมความพร้อม การรับมือกับการระบาดและการฟื้นฟูระบบสุขภาพภายหลังการระบาดของโรค

          4. การแชร์ประสบการณ์การทำงานด้านสุขภาพโลกในเวทีต่างๆ เช่น แชร์ประสบการณ์การขับเคลื่อนเรื่อง UHC ใน side event ของงาน PMAC2023 ให้กับประเทศอื่นๆ การร่วมจัด side meeting ในที่ประชุม WHA การรับคณะดูงานด้าน UHC จากต่างประเทศ เช่น เอธิโอเปีย บังคลาเทศ ลาว กัมพูชา เป็นต้น

          5. Networking จากการทำงานร่วมกับประเทศต่างๆ ในการขับเคลื่อนประเด็นในเวทีโลก การสนับสนุนการพัฒนาบุคลากร ทำให้การทำงานของประเทศไทย ได้รับการสนับสนุนจากประเทศต่างๆ นอกจากนี้ยังเกิดเครือข่ายการทำงานในประเทศ ทั้งในกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการต่างประเทศ และ หน่วยงานเครือข่ายของกระทรวงสาธารณสุข ทั้งภาคมหาวิทยาลัย หน่วยงานเฉพาะด้าน เช่น สปสช สสส สช สวรส สรพ เป็นต้น

 

ขอบพระคุณข้อมูลและภาพถ่ายจาก กองการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมและที่มา: https://ghd.moph.go.th/?p=13936