[Site Visit] คณะอาจารย์และนักศึกษา วิชา PHID 722 Global Health มหาวิทยาลัยมหิดล ศึกษาดูงานด้าน Global Health

เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2566 ดร.วริศา พานิชเกรียงไกร หัวหน้าแผนงานด้านสุขภาพโลก (Global Health Node) สำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ เป็นวิทยากรบรรยาย แก่คณะอาจารย์และนักศึกษา วิชา PHID 722 Global Health หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหิดล ในเรื่องของการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนานโยบายสุขภาพระหว่างประเทศ การดำเนินงานด้านสุขภาพโลก การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโลกในเวทีระดับชาติ ระดับภูมิภาคและระดับโลก การขับเคลื่อนหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าของประเทศไทยจนบรรลุหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าในระดับโลก รู้จักการทำงานร่วมกับหน่วยงานเครือข่าย แหล่งทุนที่ให้การสนับสนุนการขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพโลกและด้านอื่นๆ รวมถึง Geopolitics  in Global Health ซึ่งเป็นการเรียนรู้ถึงปัจจัยของการขับเคลื่องานด้านสุขภาพโลก ที่ไม่ได้มีมุมมองเพียงสุขภาพของประชากรเพียงอย่างเดียวเท่านั้น ยังรวมไปถึงเหตุปัจจัยอื่นๆ เช่น การเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ เงินงบประมาณที่ใช้จัดการด้านสุขภาพของประเทศ เป็นต้น